ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρώτος Άξονας: Αναθεωρήσεις του Δημόσιου Χώρου
Στη θεματική εμπίπτουν άρθρα που πραγματεύονται θεωρητικά ζητήματα του δημόσιου χώρου και της σχέσης του με τη δημόσια ζωή. Τα κείμενα που θα υποβληθούν μπορεί να ενσωματώνουν πολιτικές, κοινωνιολογικές, οικονομικές και θεσμικές πτυχές της προβληματικής του δημόσιου χώρου αλλά και οπτικές διερευνητικές της σχέσης δημόσια τέχνη - δημόσιος χώρος. Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι:

 • Κρίσεις, κοινωνικοπολιτικοί μετασχηματισμοί και η διαχείριση του δημόσιου χώρου
 • Μετατοπίσεις - αλλαγές στη σχέση δημόσιου - ιδιωτικού και η ανάδυση συλλογικών χώρων
 • Θεσμικά όρια και πλαίσιο προστασίας του δημόσιου χώρου
 • Φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης και η ασφάλεια στον δημόσιο αστικό χώρο
 • Τέχνη στον δημόσιο χώρο, δημόσια τέχνη, καλλιτεχνικός ακτιβισμός
 • Ιστορική μνήμη στον δημόσιο χώρο της πόλης 

 

Δεύτερος Άξονας: Δημόσιος Χώρος και Κοινωνική Δυναμική
Η θεματική του δεύτερου άξονα επιχειρεί να προσεγγίσει όλα τα ζητήματα των διαφόρων επιπέδων σχεδιασμού και παραγωγής του δημόσιου χώρου, «από τα πάνω» ή «από τα κάτω», αναδεικνύοντας τον πολύπλευρο αλληλοσυσχετισμό του πραγματικού χώρου με το κοινωνικό - πολιτικό πεδίο. Η ενότητα προσφέρεται σε όσα άρθρα θα αναδείξουν εμπειρικά παραδείγματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και σε όσα θα προσεγγίσουν θεωρητικά διαβουλευτικά - συμμετοχικά - κινηματικά θέματα προκειμένου να διαπραγματευτούν την ποικιλομορφία, την ένταση, την αποτελεσματικότητα και τελικά τον αντίκτυπό τους στη δημόσια σφαίρα της σύγχρονης αστικότητας. Ενδεικτικές ενότητες θεματικών είναι:

 • Διαβουλευτικοί μηχανισμοί, συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων
 • Συμμετοχικές πρακτικές σχεδιασμού, μεθοδολογίες - αποτελεσματικότητα
 • Κινήματα και συλλογικότητες αυτοοργάνωσης - κατάληψης του δημόσιου χώρου
 • Τρίτος τομέας, νέες μορφές συμμετοχής - κοινωνικής δράσης, κοινωνική καινοτομία 

 

Τρίτος Άξονας: Δημόσιος Χώρος και Βιωσιμότητα
Η σημαντική απήχηση του περιβαλλοντικού κινήματος και η συνειδητοποίηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής αποτελούν τα τελευταία χρόνια τους λόγους μιας σαφούς και ισχυρής τάσης μετασχηματισμού του προσανατολισμού των επιστημών του χώρου, της πρακτικής του σχεδιασμού και των υιοθετούμενων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτού του μετασχηματισμού, το ενδιαφέρον για υιοθέτηση ιδεών, τεχνολογικών καινοτομιών και εφαρμογών «λύσεων εμπνευσμένων από τη φύση» (Nature based Solutions) πολλαπλασιάζεται διαρκώς και αφορά πρώτιστα την ανάδειξη των δημόσιων χώρων ως των πολυτιμότερων πόρων των πόλεων. Στην ενότητα μπορούν να περιληφθούν άρθρα που αναφέρονται σε παραδείγματα σχεδιασμού, τα οποία επαναπροσδιορίζουν το λειτουργικό και αισθητικό στίγμα των δημόσιων χώρων με βάση τις αειφορικές αντιλήψεις, όπως και άρθρα που παρουσιάζουν σχεδιασμούς ή εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συστημάτων εξοικονόμησης - ανακύκλωσης πόρων και παρεμφερή θέματα.  

 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός - μελέτες περίπτωσης σχεδιασμού & εφαρμογών
 • Οικολογία του αστικού τοπίου. Οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις των οργανισμών με το περιβάλλον τους στο ανθρωπογενές ενδιαίτημα.
 • Nature based Solutions, καινοτόμα συστήματα
 • Εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσιους χώρους
 • Συστήματα ανακύκλωσης - διαχείρισης απορριμμάτων και προϊόντων συντήρησης πρασίνου στους δημόσιους χώρους 

 

Τέταρτος Άξονας: Διευρυμένος Δημόσιος Χώρος και Νέα Ψηφιακά Μέσα
Ο θεματικός αυτός άξονας ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο τα ψηφιακά μέσα καθορίζουν τη σχέση του ανθρώπου με τον δημόσιο χώρο, δημιουργούν νέους χώρους δημόσιας δράσης και διάδρασης και λειτουργούν ως εργαλεία επαύξησης του δημόσιου χώρου. Τα άρθρα που θα υποβληθούν μπορεί να πραγματεύονται θέματα όπως:

 • Ψηφιακά εργαλεία όπως η Εικονική Πραγματικότητα, η Επαυξημένη Πραγματικότητα και η Μεικτή Πραγματικότητα (VR/AR/MR)
 • Δημόσιοι χώροι τεχνητής νοημοσύνης, cyberparks, τεχνολογικά πάρκα,  customized robots / industrial robots
 • Διευρυμένος δημόσιος χώρος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Ψηφιακές εφαρμογές, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών και ψηφιακή διακυβέρνηση
 • Χρήση των ψηφιακών μέσων στη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου, διαχείριση υλικών και ψηφιακοί τρόποι σχεδιασμού / κατασκευής, ρομποτική, full scale 3D printing 

 

Πέμπτος Άξονας: Δημόσιοι Χώροι ως Συντελεστές Μετασχηματισμού των Πόλεων
Στον θεματικό άξονα μπορούν να περιληφθούν προσεγγίσεις στρατηγικού, πολεοδομικού ή του επιπέδου του αστικού σχεδιασμού που αφορούν περιπτώσεις αναδιάταξης - επαύξησης κοινοχρήστων χώρων - πράσινων υποδομών ή δικτύων και κυρίως περιπτώσεις χώρων μεγάλης κλίμακας ή χώρων μεγάλης σημασίας για το αστικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται. Στον άξονα εμπίπτουν επίσης τα αστικά δίκτυα (οδικοί άξονες, μέσα σταθερής τροχιάς κλπ.) ως δημόσιοι τόποι που συγκεντρώνουν την  πυκνότερη χρήση στην λειτουργική καθημερινότητα της πόλης. Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι:

 • Θαλάσσια μέτωπα, παρόχθιες ζώνες
 • Εγκαταλειμμένα στρατόπεδα, ανενεργές στρατιωτικές υποδομές και θέσεις και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Πρώην αεροδρόμια ή άλλες τεχνικές υποδομές και αστικά δίκτυα
 • Γραμμικά δίκτυα πρασίνου, περιαστικές ζώνες

 

TOP