Το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου θα συνταχθεί από την Οργανωτική Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των εισηγήσεων από την Επιστημονική Επιτροπή

TOP